Szkoła Podstawowa nr 29

w Sosnowcu


Szkoła Podstawowa
 nr 29

w Sosnowcu

ul. Zagłębiowska 25

41-208 Sosnowiec

tel/fax: 032 2992163

sp29@sosnowiec.edu.pl

Po lekcjach

Plan lekcji

Kalendarz

Dokumenty

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "29"

Projekty

 

 

Współpraca
z zagranicą

Współpraca
ze szkołą

w Ekwadorze

 
 

 
Model absolwenta
 
Prawa uczniów
 
Obowiązki uczniów
 

 
Klasy pierwsze
 

 

MODEL ABSOLWENTA

 

Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu

 
 

Uczeń kończący edukację w naszej szkole:

  • jest świadomy swoich umiejętności i zdolności
  • jest osobą wrażliwą społecznie, odpowiedzialną, rzetelną, odróżniającą dobro od zła
  • jest osobowością twórczo podchodzącą do życia
  • jest w pełni ukształtowany psychofizycznie
  • nabył umiejętności poszukiwania i korzystania z wiedzy oraz dziedzictwa kulturowego
  • jest przyjaźnie nastawiony do świata
  • jest wysportowany
  • aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i poza nią
  • zna różne dziedziny sztuki i języki obce
  • potrafi korzystać z komputera i pracować z nim
  • potrafi się uczyć
  • jest zdobywcą nagród i wyróżnień
  • nie boi się nowości
  • jest asertywny
  • jest tolerancyjny
  • dba o swoje zdrowie
  • potrafi dokonywać wyborów zgodnych z własnym sumieniem i światopoglądem

 

powrót

 

 

PRAWA UCZNIÓW

 

Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu

 
 

Uczniowie mają prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole, poszanowania swojej godności i dobrego imienia

 • opieki wychowawczej i ochrony przed wszystkimi formami przemocy

 • rozwijania swoich zdolności i zainteresowań

 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań

 • jawnej, obiektywnej i sprawiedliwej oceny

 • znajomości celów i zadań lekcji oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji

 • pomocy ze strony nauczyciela w przypadku natrafienia na trudności

 • udziału w zagospodarowaniu powierzonej ich opiece sali lekcyjnej wg własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą

 • kontrolowania porządku zostawionego w sali przez wcześniej uczącą się tam klasę

 • odpoczynku podczas przerwy

 • uwzględniania przez nauczyciela ich psychicznych i fizycznych możliwości

 • uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych

 • udziału w konkursach, zawodach sportowych

 • uzgodnienia z nauczycielem terminu pisemnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności ( w ciągu jednego dnia jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy)

 • na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych

 

powrót

 

 

OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu

 
 

Uczniowie mają obowiązek:

 • dbać o swoją szkołę, o jej honor

 • dbać o kulturę zachowania i kulturę języka (uczeń nie wywołuje i nie uczestniczy w bójkach, nie jest agresywny, nie używa wulgarnych słów, jest kulturalny w stosunku do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły)

 • przeciwstawiać się przejawom wulgarności, brutalności i agresji

 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach i przestrzegać zasad porządkowych

 • uzupełniać braki wynikające z absencji

 • starannie i sumiennie odrabiać prace domowe

 • starannie prowadzić zeszyty przedmiotowe - zgodnie z wymaganiami nauczycieli,
  pomagać słabszym w nauce

 • punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia

 • dbać o higienę osobistą i otoczenia (uczeń jest czysty i schludny)

 • dbać o zdrowie swoje i innych (uczeń nie pije alkoholu, nie pali tytoniu, nie używa narkotyków)

 • dbać o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe

 • niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu lub pomocy dydaktycznych

 • pozostawiać salę lekcyjną w nienagannym porządku

 • nosić obuwie zmienne

 

powrót

 

 

 

Świetlica środowiskowa

"Tęczowa kraina"

 

Designed by A.J.