Szkoła Podstawowa nr 29

w Sosnowcu


Szkoła Podstawowa
 nr 29

w Sosnowcu

ul. Zagłębiowska 25

41-208 Sosnowiec

tel/fax: 032 2992163

sp29@sosnowiec.edu.pl

Po lekcjach

Plan lekcji

Kalendarz

Dokumenty

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "29"

Projekty

 
 
 

Współpraca
z zagranicą

Współpraca
ze szkołą

w Ekwadorze

 

 


 

Szkoła bez przemocy

 

Kodeks Szkoły bez przemocy

 

Certyfikat Szkoły Bez Przemocy      w formacie PDF

Wybierz Wychowawcę roku 2011

Nasze działania rok szkolny 2010/2011

 

Certyfikat Szkoły Bez Przemocy      w formacie PDF

Wybierz Wychowawcę roku 2010

Nasze działania rok szkolny 2009/2010

 

Nasze działania rok szkolny 2008/2009

 

Nasze działania rok szkolny 2007/2008

 Kodeks Szkoły bez przemocy

 

1. Szkoła jest wspólnotą.
Szkoła dąży do stworzenia wspólnoty wszystkich nauczycieli, uczniów, ich rodziców oraz pracowników niepedagogicznych szkoły, opartej o jasny i przejrzysty system norm.

 

2. Wszyscy się szanujemy.
Wspólnota szkolna buduje klimat bezpieczeństwa, szacunku, otwartego dialogu i porozumienia pomiędzy nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami. Wszyscy uczestnicy społeczności szkolnej szanują siebie nawzajem i nie zachowują się wobec siebie agresywnie.
 

3. Wspólnie działamy przeciw przemocy.
W szkole działa system przeciwdziałania przemocy, który jasno określa: obowiązujące normy, procedury działania i współpracy wszystkich zainteresowanych w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz reagowania wobec przejawów agresji i przemocy. Jego zasady obowiązują wszystkich uczestników społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie szkoły.

 

4. Niczego nie ukrywamy.
Szkoła prowadzi regularną diagnozę problemu przemocy w szkole, a efekty działania systemu przeciwdziałania przemocy podlegają monitoringowi oraz ewaluacji.

 

5. Zawsze reagujemy.
Szkoła reaguje na każdy przejaw agresji i przemocy oraz zapewnia długofalową, odpowiednią pomoc zarówno ofiarom, jak i sprawcom przemocy.

 

6. Nauczyciel nie jest sam.
Szkoła podejmuje działania, by nauczyciele mieli odpowiednią wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z przejawami agresji i przemocy.

 

7. Uczniowie wiedzą, jak działać.
Szkoła organizuje uczniom regularne zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności psychologicznych i społecznych, oraz radzenia sobie z agresją i przemocą.

 

8. Rodzice są z nami.
Aby przeciwdziałać przemocy szkoła współpracuje z rodzicami włączając ich do tworzenia systemu przeciwdziałania przemocy i obejmując działaniami edukacyjnymi.

 

9. Mamy sojuszników.
Szkoła współpracuje ze środowiskiem pozaszkolnym przy podejmowaniu działań profilaktycznych i interwencyjnych dotyczących agresji i przemocy, gdy potrzeby przekraczają możliwości lub kompetencje szkoły.

 

10. Nagradzamy dobre przykłady.
Szkoła promuje wzorce zachowań oparte na poszanowaniu godności każdego człowieka.

 

W Kodeksie "Szkoły bez przemocy" znajdują się standardy, jakie powinna spełniać szkoła, której bliska jest idea walki z przemocą. Z jednej strony Kodeks definiuje wartości i normy postępowania, z drugiej zaś zawiera warunki - formalne i organizacyjne, jakie musi spełniać szkoła, która dba o rozwiązywanie konfliktów i ograniczanie przemocy.

 

Podstawową zasadą Kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia - nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. W myśl Kodeksu dopiero funkcjonowanie takiej wspólnoty, opartej na wspólnym poszanowaniu, pozwoli na sprawne funkcjonowanie w klimacie bezpieczeństwa i porozumienia oraz spełnienie pozostałych zasad Kodeksu. Prof. Janusz Czapiński, jeden z autorów Kodeksu podkreśla, że ten punkt jest najważniejszy - "W Polsce wspólnoty mamy już np. w rodzinach i tam wskaźnik patologii jest stosunkowo niski. Nie trzeba układać regulaminów, przewidujących rozwiązania trudnych sytuacji, bo wspólnota ta reguluje się sama. W szkole może być tak samo, ale nie jest. Zmianie tego stanu rzeczy ma służyć pierwszy, kluczowy punkt Kodeksu. Pozostałe są jego rozwinięciem. Ich realizacja ma na celu wytworzenie w uczniach i nauczycielach poczucia więzi oraz dumy z faktu, że są w tej, a nie innej szkole. Z kolei rodzicom ma pomóc w tym, by nie utyskiwali na szkołę".

 

W Kodeksie zwrócono również uwagę na potrzebę diagnozowania problemu przemocy, potrzebę natychmiastowej reakcji na wszelkie przejawy agresji oraz prawo wszystkich zainteresowanych grup do edukacji na ten temat. Podkreślono również konieczność współdziałania ze środowiskiem pozaszkolnym. "Szkoła nie jest samotną wyspą. Jest osadzona w konkretnej wsi, dzielnicy, gdzie obok jest osiedle, fabryka, gospodarstwo, sklep czy kościół. Wszystkie te instytucje mogą i powinny współdziałać ze sobą, a tylko współpraca wielu partnerów społecznych da rezultaty przy zwalczaniu agresji w szkole i poza nią", przypomniał inny współautor Kodeksu, Jacek Michałowski z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Kodeks został przygotowany przez Radę Programową kampanii i, w skład której wchodzą: Joanna Pilcicka, Prezes Media Regionalne, Dorota Stanek, Prezes Polskapresse, prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny, dr Anna Giza - Poleszczuk, socjolog, Ewa Czemierowska, psycholog ze Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki Szkolnej "Spójrz Inaczej" oraz Jacek Michałowski, psycholog, dyrektor programowy w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

powrót


 
IV edycja Programu „Szkoła bez przemocy” pod hasłem „ WOLONTARIAT –  ŚWIADOMIE POMAGAM INNYM” - rok szkolny 2009/2010
 

     Z nowym rokiem szkolnym 2009/2010 rozpoczęła  się IV edycja Programu „ Szkoła bez przemocy” pod hasłem „ WOLONTARIAT –  ŚWIADOMIE POMAGAM INNYM”. Bezinteresowne działanie na rzecz innych jest jednym z najskuteczniejszych sposobów przeciwdziałania przemocy. Niestety, jak pokazują badania „Diagnoza szkolna", zaangażowanie społeczne polskich uczniów jest wciąż zbyt małe. Dlatego w tej edycji zachęcamy społeczność szkolną - uczniów, nauczycieli i rodziców do zaangażowania w wolontariat.

Akcje opisane na naszej stronie:

 

Akcje charytatywne

p. Joanna Szczęsny

powrót


 

Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji, które szkoła zobowiązuje się realizować w roku szkolnym 2008/2009:

 

1.  Przypomnienie i rozszerzenie przez przedstawicieli wszystkich uczestników społeczności szkolnej systemu zasad, norm postępowania w formie kontraktu, który pozwala wszystkim uczestnikom współpracować w klimacie szacunku i trwałego bezpieczeństwa.

2.  Włączenie społeczności szkolnej w działania wyeliminowania niebezpiecznych miejsc i zachowań uczniowskich na terenie szkoły – współpraca z Samorządem Uczniowskim szkoły.

3.  Przeprowadzenie, jak co roku, ewaluacji Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki oraz WSO w zakresie oceniania zachowania.

4.  Uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia zewnętrznego i wewnętrznego.

5.  Prowadzenie przez wychowawców klas oraz pedagoga szkolnego działań pedagogizujących dla rodziców – prelekcje, zajęcia metodą warsztatową, pogadanki.

6.  Prowadzenie dla uczniów klas trzecich, czwartych, piątych, szóstych zajęć profilaktyczno - wychowawczych i psychoedukacyjnych w ramach programów „Spójrz inaczej”, „Uczę się odmawiania”, „III Elementarz”, „Oswoić agresję”, przez pedagoga szkolnego – kontynuacja.

7.  Prowadzenie zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Sport - to lubię”.

8.  Uczestnictwo klas szóstych w lekcjach o zdrowiu „ Kiszone Ogórki”.

9.  Kontynuacja działań Zespołu Wychowawczego, którego zadaniem jest m. in. wspomaganie wychowawców w pracy z uczniem trudnym oraz podejmowanie wszelkich działań wspomagających stan bezpieczeństwa w szkole.

10.  Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Policji dla uczniów klas pierwszych na temat bezpiecznego zachowania w szkole oraz w drodze do i ze szkoły, a także dla klas szóstych na temat odpowiedzialności nieletnich wobec prawa.

11.  Przeprowadzenie przez wychowawców pogadanek dotyczących praw człowieka oraz pedagoga szkolnego na temat praw dziecka.

12.  Prowadzenie przez nauczycieli szkoły bezpłatnych różnorodnych zajęć pozalekcyjnych – przedmiotowych, sportowych, tanecznych, plastycznych, teatralnych.

13.  Wystawienie przedstawienia dla uczniów klas starszych, podsumowującego działania szkoły przeciw przemocy.

14.  Kontynuacja działań Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej „Tęczowa Kraina”.

15.  „Skrzynka zaufania” – dzięki której uczniowie mogą  anonimowo informować nauczycieli o ważnych dla nich problemach, a także tych związanych z bezpieczeństwem w szkole i poza nią.

16.  Akcja” Iskierka Życzliwości”. Uczniowie wszystkich oddziałów szkoły podczas wigilijnych zajęć wychowawczych opracowują życzenia świąteczne dla całej społeczności szkolnej, które zostaną przedstawione podczas szkolnych „Jasełek”

17.  Zorganizowanie „Dnia Niezapominajki” – święta życzliwości i przyjaźni.

 

powrót


 

Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji, które szkoła  realizuje w roku szkolnym 2007/2008:

 

1.  Opracowanie przez przedstawicieli wszystkich uczestników społeczności szkolnej systemu zasad, norm postępowania w formie kontraktu, który pozwoli wszystkim uczestnikom współpracować w klimacie szacunku i trwałego bezpieczeństwa.

2.  Opracowanie, po przeprowadzeniu ankiet i wywiadów wśród  uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły regulaminu zachowania się uczniów na przerwach, a także regulaminu i harmonogramu dyżurów nauczycielskich w celu wyłonienia i wyeliminowania ewentualnych niebezpiecznych miejsc i zachowań uczniowskich na terenie szkoły.

3.  Przeprowadzenie, jak co roku, ewaluacji Programu Wychowawczego, Szkolnego Programu Profilaktyki oraz WSO  w zakresie oceniania zachowania.

4.  Uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia wewnętrznego i zewnętrznego, np. "Jak radzić sobie ze stresem” - zajęcia warsztatowe, „Wykorzystanie artterapii i biblioterapii w praktyce szkolnej” – doskonalenie i lekcja otwarta w zespołach przedmiotowych.

5.  Prowadzenie przez wychowawców klas oraz pedagoga szkolnego działań pedagogizujących dla rodziców – prelekcje, zajęcia metodą warsztatową, pogadanki.

6.  Prowadzenie dla uczniów klas trzecich, czwartych, piątych, szóstych zajęć profilaktyczno – wychowawczych i psychoedukacyjnych w ramach programów „Spójrz inaczej”, „Uczę się odmawiania”, „III Elementarz”, „Oswoić agresję”, przez pedagoga szkolnego – kontynuacja.

7.  Uczestniczenie uczniów klas szóstych w Lekcjach o zdrowiu „Kiszone Ogórki”.

8.  Kontynuacja zajęć w ramach współpracy z Centrum  Edukacji i Profilaktyki Stowarzyszenie „Epsilon” z Bielska – Białej dla uczniów klas I, II, III, V. Kontynuacja działań powstałego w ubiegłym roku Zespołu Wychowawczego, którego zadaniem jest m. in. wspomaganie wychowawców  w pracy z uczniem trudnym oraz podejmowanie wszelkich działań wspomagających stan bezpieczeństwa w szkole.

9.  Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Policji dla uczniów klas pierwszych na temat bezpiecznego zachowania w szkole oraz w drodze do i ze szkoły, a także dla klas szóstych – z przedstawicielami Policji oraz pracownikami Pogotowia Opiekuńczego i Kuratorem Zawodowym dla nieletnich lub Sędzią na temat odpowiedzialności nieletnich wobec prawa.

10.  Przeprowadzenie w formie projektu akcji uwieńczonej wyborami „7 wspaniałych” – czyli wybór 7 osobistości w kraju i na świecie, których życie – zasady i działanie godne są naśladowania przez każdego człowieka.

11.  Prowadzenie bezpłatnie przez nauczycieli szkoły różnorodnych zajęć pozalekcyjnych - przedmiotowych, sportowych, tanecznych, plastycznych, teatralnych.

12.  Wystawienie przedstawienia dla uczniów klas starszych, podsumowującego działania szkoły przeciw przemocy – „Wznieś serce nad zło”, przygotowanego przez koło teatralne i pedagoga szkolnego.

13.  Założenie „skrzynki zaufania”, dzięki której uczniowie będą mogli anonimowo informować nauczycieli o ważnych dla nich problemach, także tych związanych z bezpieczeństwem w szkole i poza nią.

14.  Działania Świetlicy Środowiskowo - Socjoterapeutycznej „Tęczowa Kraina”.

15.  Akcja – „Wszyscy wszystkim ślą życzenia”. Uczniowie wszystkich oddziałów szkoły, podczas wigilijnych zajęć wychowawczych opracowują /również w formie graficznej/ życzenia świąteczne dla całej społeczności szkolnej, które przedstawiają podczas przedstawienia Jasełkowego oraz zawieszają na „choince życzeń”.

 

powrót


 

 

Designed by A.J.